فارسی چینی درس 100 واژگان

چینی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: چینی فارسی

zhuō zi 桌子
میز
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
سبد کاغذ باطله
yĭ zi 椅子
صندلی
yáng shēng qì 扬声器
بلند گو
qí zi 旗子
پرچم
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
آیا این میز او است؟
xìn xī 信息
پیام
tái dēng 台灯
لامپ
dēng 灯
نور