درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
بله، من تب دارم
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
من از دیروز تا به حال تب دارم
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
چه موقع دکتر می آید؟
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
پای من درد می کند
wŏ jiăo téng 我脚疼
من افتادم
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
من تصادف کردم
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
فکر می کنم آن را شکستم
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
استراحت در رختخواب
wò chuáng xiū xi 卧床休息
پد گرمایی
jiā rè diàn 加热垫
بسته یخ
bīng dài 冰袋
شما باید گچ بگیرید
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏