فارسی چینی درس 94 واژگان

چینی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: چینی فارسی

nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
آیا شما تب دارید؟
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
بله، من تب دارم
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
من از دیروز تا به حال تب دارم
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
چه موقع دکتر می آید؟
wŏ jiăo téng 我脚疼
پای من درد می کند
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
من افتادم
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
من تصادف کردم
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
فکر می کنم آن را شکستم
wò chuáng xiū xi 卧床休息
استراحت در رختخواب
jiā rè diàn 加热垫
پد گرمایی
bīng dài 冰袋
بسته یخ
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏
شما باید گچ بگیرید