درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
آیا دکتر در دفتر است؟
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
من حالم خوب نیست
wŏ bù shū fu 我不舒服
من مریض هستم
wŏ bìng le 我病了
من دل درد دارم
wŏ wèi téng 我胃疼
من سر درد دارم
wŏ tóu téng 我头疼
گلویم درد می کند
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
حالت تهوع دارم
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
من حساسیت دارم
wŏ guò mĭn 我过敏
من اسهال دارم
wŏ lā dù zi 我拉肚子
من سرگیجه دارم
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
من میگرن دارم
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛