فارسی چینی درس 93 واژگان

چینی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
من باید به دکتر مراجعه کنم
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
آیا دکتر در دفتر است؟
wŏ bù shū fu 我不舒服
من حالم خوب نیست
wŏ bìng le 我病了
من مریض هستم
wŏ wèi téng 我胃疼
من دل درد دارم
wŏ tóu téng 我头疼
من سر درد دارم
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
گلویم درد می کند
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
حالت تهوع دارم
wŏ guò mĭn 我过敏
من حساسیت دارم
wŏ lā dù zi 我拉肚子
من اسهال دارم
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
من سرگیجه دارم
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛
من میگرن دارم