درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
zài xiāng jiān 在乡间
میدان
mù chăng 牧场
طویله
gŭ cāng 谷仓
مزرعه
nóng chăng 农场
کشاورز
nóng chăng zhŭ 农场主
تراکتور
tuō lā jī 拖拉机
آسمان زیبا است
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
ستاره های زیادی وجود دارد
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
این یک ماه کامل است
nà shi măn yuè 那是满月
من عاشق خورشید هستم
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳