فارسی چینی درس 92 واژگان

چینی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: چینی فارسی

zài xiāng jiān 在乡间
در کشور
mù chăng 牧场
میدان
gŭ cāng 谷仓
طویله
nóng chăng 农场
مزرعه
nóng chăng zhŭ 农场主
کشاورز
tuō lā jī 拖拉机
تراکتور
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
آسمان زیبا است
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
ستاره های زیادی وجود دارد
nà shi măn yuè 那是满月
این یک ماه کامل است
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
من عاشق خورشید هستم