درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
من می خواهم ورق بازی کنم
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
من لازم نیست به رستوران بروم
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
من بادبادک بازی را دوست دارم
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
من کوه نوردی را دوست ندارم
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
من دوچرخه سواری را دوست دارم
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
من رقصیدن را دوست دارم
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
من بازی کردن را دوست دارم
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
من باید به خانه برگردم
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了