درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من باید به پیاده روی بروم
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
من باید از خیابان عبور کنم
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
من باید پول صرف کنم
wŏ yào huā qián 我要花钱
من باید این را پست کنم
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
من باید در صف بایستم
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行