درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
من نمی خواهم به شنا بروم
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
من می خواهم به پارک بروم
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
من می خواهم به دریاچه بروم
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
من می خواهم به قایقرانی بروم
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
من می خواهم اسکی کنم
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
من می خواهم به سفر بروم
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行