فارسی چینی درس 84 واژگان

چینی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: چینی فارسی

hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
آیا ساحل شنی است؟
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
در طول چه ساعاتی ؟
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
shuĭ liáng mā 水凉吗?
آیا آب سرد است؟
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
jī diăn luò cháo 几点落潮?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟