درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 84 ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

واژگان

آیا ساحل شنی است؟
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
در طول چه ساعاتی ؟
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
آیا آب سرد است؟
shuĭ liáng mā 水凉吗?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
jī diăn luò cháo 几点落潮?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?