درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
hăi bèi ké 海贝壳
گراز ماهی
hăi mā 海马
نهنگ
jīng 鲸
خرچنگ
páng xiè 螃蟹
گراز دریایی
hăi tún 海豚
شیر دریایی
hăi bào 海豹
ستاره دریایی
hăi xīng 海星
ماهی
yú 鱼
کوسه ماهی
shā yú 鲨鱼
پیرانا
shí rén yú 食人鱼
توتیا
hăi zhē 海蜇