درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
zài hăi tān shàng 在海滩上
حمام آفتاب گرفتن
rì guāng yù 日光浴
دریا
hăi 海
موج
bō làng 波浪
شن
shā zi 沙子
غروب
rì luò 日落
جزیره
xiăo dăo 小岛
دریاچه
hú 湖
اقیانوس
hăi yáng 海洋
بندر
găng kŏu 港口
خلیج
wān 湾
ساحل
hăi àn 海岸
مد
zhăng cháo 涨潮
جزر
luò cháo 落潮
حوله
máo jīn 毛巾