فارسی چینی درس 79 واژگان

چینی :: درس 79. غذایی: مقدار و ظروف

loading

واژگان :: چینی فارسی

píng zi 瓶子
بطری
guăng kŏu píng 广口瓶
شیشه
guàn tou 罐头
قوطی
hé zi 盒子
جعبه
má dài 麻袋
کیسه
bāo 包
کیف
gèng duō yī diăn 更多一点
کمی بیشتر
gèng duō de 更多的
بیشتر
yī bù fèn 一部分
بخشی
yī diăn 一点
کمی
tài duō 太多
بیش از حد