درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
píng zi 瓶子
شیشه
guăng kŏu píng 广口瓶
قوطی
guàn tou 罐头
جعبه
hé zi 盒子
کیسه
má dài 麻袋
کیف
bāo 包
کمی بیشتر
gèng duō yī diăn 更多一点
بیشتر
gèng duō de 更多的
بخشی
yī bù fèn 一部分
کمی
yī diăn 一点
بیش از حد
tài duō 太多