درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 75 غذایی: نانوایی

واژگان

من شکر نمی توانم بخورم
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
غلات
mài piàn zhōu 麦片粥
شیرینی
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
باگت
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
دونات
duō ná juān 多拿圈
شیرینی مربایی
dàn tà 蛋挞
دسر
tián pĭn 甜品
کیک
dàn gāo 蛋糕
ساندویچ
sān míng zhì 三明治