درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
zá huò diàn 杂货店
بسته
tíng yè 停业
سبد خرید
gòu wù chē 购物车
سبد
gòu wù lán 购物篮
آیا برنج دارید؟
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
خرید
măi 买
پرداخت
fù qián 付钱
در کدام راهرو است؟
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
قصابی
ròu diàn 肉店
نانوایی
miàn bāo fáng 面包房
آب کجا است؟
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?