فارسی چینی درس 69 واژگان

چینی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: چینی فارسی

zá huò diàn 杂货店
فروشگاه مواد غذایی
tíng yè 停业
بسته
gòu wù chē 购物车
سبد خرید
gòu wù lán 购物篮
سبد
nĭ yŏu mĭ mā 你有米吗?
آیا برنج دارید؟
măi 买
خرید
fù qián 付钱
پرداخت
zài nă tiáo tōng dào 在哪条通道?
در کدام راهرو است؟
ròu diàn 肉店
قصابی
miàn bāo fáng 面包房
نانوایی
shuĭ zài nă lĭ 水在哪里?
آب کجا است؟