درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
پخته
kăo de 烤的
بریانی شده
kăo de 烤的
کبابی
kăo de 烤的
سرخ کرده
yóu zhá de 油炸的
سرخ کرده
chăo de 炒的
تست
kăo de 烤的
بخار پز شده
zhēng de 蒸的
قطعه قطعه شده
qiē suì de 切碎的
این سوخته است
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
صبحانه
zăo cān 早餐
ناهار
wŭ cān 午餐
شام
wăn cān 晚餐
خوراک سرپایی
xiăo chī 小吃
من در یک رژیم غذایی هستم
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
من گیاه خوار هستم
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
من گوشت نمی خورم
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
من به آجیل حساسیت دارم
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏