فارسی چینی درس 66 واژگان

چینی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: چینی فارسی

zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
چگونه این آماده شده است؟
kăo de 烤的
پخته
kăo de 烤的
بریانی شده
kăo de 烤的
کبابی
yóu zhá de 油炸的
سرخ کرده
chăo de 炒的
سرخ کرده
kăo de 烤的
تست
zhēng de 蒸的
بخار پز شده
qiē suì de 切碎的
قطعه قطعه شده
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
این سوخته است
zăo cān 早餐
صبحانه
wŭ cān 午餐
ناهار
wăn cān 晚餐
شام
xiăo chī 小吃
خوراک سرپایی
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
من در یک رژیم غذایی هستم
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
من گیاه خوار هستم
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
من گوشت نمی خورم
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏
من به آجیل حساسیت دارم