فارسی چینی درس 65 واژگان

چینی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: چینی فارسی

zhè ge shì zāng de 这个是脏的
این کثیف است
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
tài xiāng le 太香了
خوشمزه بود
hăo pĭn zhì de 好品质的
کیفیت بهتر
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
آیا تند است؟
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
آیا ماهی تازه است؟
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
آیا آنها شیرین است؟
suān 酸
ترش
shí wù bù rè 食物不热
غذا سرد است
zhè ge liáng le 这个凉了
این سرد است