فارسی چینی درس 62 واژگان

چینی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: چینی فارسی

nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
fú wù yuán 服务员
پیشخدمت مرد
nǚ fú wù yuán 女服务员
پیشخدمت خانم
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
ممکن است منو را ببینم؟
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
شامل چه چیزی است؟
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
آیا با سالاد می آید؟
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
سوپ روز چیست؟
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
فوق العاده امروز چه هستند؟
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点
دسر روز