فارسی چینی درس 54 واژگان

چینی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: چینی فارسی

wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
آبجو، لطفا
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
چه نوع از آبجو؟
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
شراب سفید
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
آیا می خواهید برقصید؟
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
بله، میخواهم برقصم
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
من نمی خواهم برقصم
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
من نگران هستم
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
wŏ mí lù le 我迷路了
من گم شده ام
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
لطفا برای من صبرکنید
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
من به پلیس نیاز دارم
jiù mìng 救命!
کمک!