درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
آبجو، لطفا
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
چه نوع از آبجو؟
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
شراب سفید
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
آیا می خواهید برقصید؟
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
بله، میخواهم برقصم
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
من نمی خواهم برقصم
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
من نگران هستم
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
من گم شده ام
wŏ mí lù le 我迷路了
لطفا برای من صبرکنید
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
من به پلیس نیاز دارم
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
کمک!
jiù mìng 救命!