درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
dà jiē 大街
تقاطع
shí zì lù kŏu 十字路口
تابلوی راهنمایی
jiāo tōng pái 交通牌
گوشه
guăi jiăo 拐角
چراغ راهنمایی
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
عابر پیاده
xíng rén 行人
خیابان
lín yìn dào 林荫道
پیاده رو
rén xíng dào 人行道
سرویس های بهداشتی
cè suŏ 厕所
حمام
xĭ shŏu jiān 洗手间