درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
zài chéng shì nèi 在城市内
پایتخت
shŏu dū 首都
اداره پست
yóu jú 邮局
بازار
shì chăng 市场
نانوایی
miàn bāo fáng 面包房
کتابفروشی
shū diàn 书店
داروخانه
yào diàn 药店
پارک
gōng yuán 公园
رستوران
fàn diàn 饭店
سینما
diàn yĭng yuàn 电影院
بار
jiŭ bā 酒吧
بانک
yín háng 银行
بیمارستان
yī yuàn 医院
کلیسا
jiào táng 教堂