فارسی چینی درس 51 واژگان

چینی :: درس 51. در اطراف شهر: اماکن

loading

واژگان :: چینی فارسی

zài chéng shì nèi 在城市内
در شهر
shŏu dū 首都
پایتخت
yóu jú 邮局
اداره پست
shì chăng 市场
بازار
miàn bāo fáng 面包房
نانوایی
shū diàn 书店
کتابفروشی
yào diàn 药店
داروخانه
gōng yuán 公园
پارک
fàn diàn 饭店
رستوران
diàn yĭng yuàn 电影院
سینما
jiŭ bā 酒吧
بار
yín háng 银行
بانک
yī yuàn 医院
بیمارستان
jiào táng 教堂
کلیسا