درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
kàn 看
گوش کنید
tīng 听
مراقب باشید
xiăo xīn 小心
آتش
huŏ 火
از اینجا بیرون بروید
zŏu kāi 走开
کمک
bāng zhù 帮助
به من کمک کنید
bāng zhù wŏ 帮助我
عجله
kuài diăn 快点
ایست
tíng zhĭ 停止
پلیس
jĭng chá 警察
این یک اورژانس است
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况