فارسی چینی درس 50 واژگان

چینی :: درس 50. هتل: اصطلاحات اضطراری

loading

واژگان :: چینی فارسی

kàn 看
نگاه کنيد
tīng 听
گوش کنید
xiăo xīn 小心
مراقب باشید
huŏ 火
آتش
zŏu kāi 走开
از اینجا بیرون بروید
bāng zhù 帮助
کمک
bāng zhù wŏ 帮助我
به من کمک کنید
kuài diăn 快点
عجله
tíng zhĭ 停止
ایست
jĭng chá 警察
پلیس
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况
این یک اورژانس است