فارسی چینی درس 40 واژگان

چینی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: چینی فارسی

jī chăng 机场
فرودگاه
fēi jī 飞机
هواپیما
háng bān 航班
پرواز
fēi jī piào 飞机票
بلیط
fēi xíng yuán 飞行员
خلبان
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
مهماندار پرواز
háng bān háo 航班号
شماره پرواز
dēng jī mén 登机门
درب سوار شدن به هواپیما
dēng jī pái 登机牌
کارت سوار شدن به هواپیما
hù zhào 护照
گذرنامه
suí shēn xíng li 随身行李
ساک دستی چرخ دار
shŏu tí xiāng 手提箱
چمدان
xíng li 行李
چمدان