درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 40 سفر: فرودگاه

واژگان

فرودگاه
jī chăng 机场
هواپیما
fēi jī 飞机
پرواز
háng bān 航班
بلیط
fēi jī piào 飞机票
خلبان
fēi xíng yuán 飞行员
مهماندار پرواز
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
شماره پرواز
háng bān háo 航班号
درب سوار شدن به هواپیما
dēng jī mén 登机门
کارت سوار شدن به هواپیما
dēng jī pái 登机牌
گذرنامه
hù zhào 护照
ساک دستی چرخ دار
suí shēn xíng li 随身行李
چمدان
shŏu tí xiāng 手提箱
چمدان
xíng li 行李