درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
jiān băng 肩膀
قفسه سینه
xiōng 胸
پشت
hòu bēi 后背
شکم
wèi 胃
دور کمر
yāo 腰
نیم تنه
qū gàn 躯干
بازو
gē bo 胳膊
آرنج
zhŏu bù 肘部
ساعد
qián bì 前臂
مچ دست
shŏu wàn 手腕
دست
shŏu 手
انگشت
shŏu zhĭ 手指
شست
dà mŭ zhĭ 大拇指
ناخن
zhī jia 指甲