فارسی چینی درس 38 واژگان

چینی :: درس 38. بدن: بالا تنه

loading

واژگان :: چینی فارسی

jiān băng 肩膀
شانه
xiōng 胸
قفسه سینه
hòu bēi 后背
پشت
wèi 胃
شکم
yāo 腰
دور کمر
qū gàn 躯干
نیم تنه
gē bo 胳膊
بازو
zhŏu bù 肘部
آرنج
qián bì 前臂
ساعد
shŏu wàn 手腕
مچ دست
shŏu 手
دست
shŏu zhĭ 手指
انگشت
dà mŭ zhĭ 大拇指
شست
zhī jia 指甲
ناخن