درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
shēn tĭ bù wèi 身体部位
سر
tóu 头
مو
tóu fa 头发
چهره
liăn 脸
پیشانی
é tóu 额头
ابرو
méi mao 眉毛
مژگان
jié máo 睫毛
چشم
yăn jing 眼睛
بینی
bí zi 鼻子
گونه
miàn jiá 面颊
گوش
ĕr duo 耳朵