درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
jiù de 旧的
جدید
xīn de 新的
خشن
cū cāo de 粗糙的
صاف
guāng hua de 光滑的
ضخیم
hòu de 厚的
نازک
báo de 薄的
سرد
lĕng de 冷的
داغ
rè de 热的
همه
suŏ yŏu 所有
هیچ یک
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
قبل از
zhī qián 之前
پس از
zhī hòu 之后