فارسی چینی درس 35 واژگان

چینی :: درس 35. متضاد: قدیمی / جدید

loading

واژگان :: چینی فارسی

jiù de 旧的
قدیمی
xīn de 新的
جدید
cū cāo de 粗糙的
خشن
guāng hua de 光滑的
صاف
hòu de 厚的
ضخیم
báo de 薄的
نازک
lĕng de 冷的
سرد
rè de 热的
داغ
suŏ yŏu 所有
همه
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
هیچ یک
zhī qián 之前
قبل از
zhī hòu 之后
پس از