درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
jiào duō de 较多的
کمتر
jiào shăo de 较少的
صحیح
zhèng què de 正确的
غلط
bù zhèng què de 不正确的
خوشحال
gāo xìng de 高兴的
غمگین
jŭ sàng de 沮丧的
تمیز
gān jìng de 干净的
کثیف
zāng de 脏的
زنده
huó zhe de 活着的
مرده
sĭ de 死的
دیر
wăn 晚
در اوایل
zăo 早