درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
màn de 慢的
سریع
kuài de 快的
خالی
kōng de 空的
کامل
măn de 满的
قشنگ
piào liang de 漂亮的
زشت
chŏu de 丑的
پر سر و صدا
chăo nào de 吵闹的
ساکت
ān jìng de 安静的
قوی
qiáng zhuàng de 强壮的
ضعیف
shòu ruò de 瘦弱的
حقیقت
zhēn xiàng 真相
دروغ
huăng yán 谎言
سخت
yìng de 硬的
نرم
ruăn de 软的