فارسی چینی درس واژگان

چینی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading