فارسی چینی درس 31 واژگان

چینی :: درس 31. متضاد: آسان / سخت

loading

واژگان :: چینی فارسی

róng yì de 容易的
ساده
kùn nan de 困难的
مشکل
xiāng tóng de 相同的
همان
bù tóng de 不同的
متفاوت
lā 拉
کشیدن
tuī 推
فشار دادن
bù duō de 不多的
کمی از
xŭ duō de 许多的
بسیاری
cháng de 长的
بلند
duăn de 短的
کوتاه
méi yŏu 没有
هیچ
yŏu yī xiē 有一些
چیزی