درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
róng yì de 容易的
مشکل
kùn nan de 困难的
همان
xiāng tóng de 相同的
متفاوت
bù tóng de 不同的
کشیدن
lā 拉
فشار دادن
tuī 推
کمی از
bù duō de 不多的
بسیاری
xŭ duō de 许多的
بلند
cháng de 长的
کوتاه
duăn de 短的
هیچ
méi yŏu 没有
چیزی
yŏu yī xiē 有一些