فارسی چینی درس 29 واژگان

چینی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: چینی فارسی

tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
آب و هوا چگونه است؟
tiān qì rè 天气热
هوا گرم است
tiān qì lĕng 天气冷
هوا سرد است
qíng tiān 晴天
هوا آفتابی است
yīn tiān 阴天
هوا ابری است
cháo shī de 潮湿的
هوا مرطوب است
xià yŭ 下雨
باران می بارد
xià xuĕ 下雪
برف می بارد
guā fēng 刮风
باد می وزد
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
نامطبوع است
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
درجه حرارت چند است؟
jì jié 季节
فصول
dōng jì 冬季
زمستان
xià jì 夏季
تابستان
chūn jì 春季
بهار
qiū jì 秋季
پاییز