فارسی چینی درس 28 واژگان

چینی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: چینی فارسی

nă tiān 哪天?
چه روزی؟
nă yuè 哪月?
چه ماهی؟
shén me shí jiān 什么时间?
چه موقع ؟
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
hòu lái 后来
بعد از آن
zŏng shì 总是
همیشه
zhī qián 之前
قبل از
zăo 早
در اوایل
yĭ hòu 以后
پس از
hĕn duō cì 很多次
بارها
jué bù 决不
هرگز
xiàn zài 现在
اکنون
yī cì 一次
هنگامی که
yŏu shí hou 有时候
گاهی
hĕn kuài 很快
بزودی