درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
nă tiān 哪天?
چه ماهی؟
nă yuè 哪月?
چه موقع ؟
shén me shí jiān 什么时间?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
بعد از آن
hòu lái 后来
همیشه
zŏng shì 总是
قبل از
zhī qián 之前
در اوایل
zăo 早
پس از
yĭ hòu 以后
بارها
hĕn duō cì 很多次
هرگز
jué bù 决不
اکنون
xiàn zài 现在
هنگامی که
yī cì 一次
گاهی
yŏu shí hou 有时候
بزودی
hĕn kuài 很快