درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
jĭ diăn le 几点了?
در چه زمانی؟
zài shén me shí jiān 在什么时间?
ظهر
zhōng wŭ 中午
نیمه شب
wŭ yè 午夜