درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

برای چه مدت؟
duō jiŭ 多久?
روزهای هفته
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
دوشنبه
zhōu yī 周一
سه شنبه
zhōu èr 周二
چهارشنبه
zhōu sān 周三
پنج شنبه
zhōu sì 周四
جمعه
zhōu wŭ 周五
شنبه
zhōu liù 周六
یکشنبه
zhōu rì 周日
دیروز
zuó tiān 昨天
امروز
jīn tiān 今天
فردا
míng tiān 明天