فارسی چینی درس 24 واژگان

چینی :: درس 24. زمان: روزهای هفته

loading

واژگان :: چینی فارسی

duō jiŭ 多久?
برای چه مدت؟
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
روزهای هفته
zhōu yī 周一
دوشنبه
zhōu èr 周二
سه شنبه
zhōu sān 周三
چهارشنبه
zhōu sì 周四
پنج شنبه
zhōu wŭ 周五
جمعه
zhōu liù 周六
شنبه
zhōu rì 周日
یکشنبه
zuó tiān 昨天
دیروز
jīn tiān 今天
امروز
míng tiān 明天
فردا