درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
lín jū 邻居
دوست
péng you 朋友
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
آیا او دوست دختر شما است؟
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
آیا او دوست پسر شما است؟
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?