فارسی چینی درس 23 واژگان

چینی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: چینی فارسی

lín jū 邻居
همسایه
péng you 朋友
دوست
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
آیا او دوست دختر شما است؟
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?
آیا او دوست پسر شما است؟