درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
nán hái 男孩
دختر
nǚ hái 女孩
زن
nǚ rén 女人
مرد
nán rén 男人
دوست پسر
nán péng you 男朋友
دوست دختر
nǚ péng you 女朋友
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
biăo jiĕ mèi 表姐妹
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
biăo xiōng dì 表兄弟
عمه/خاله
ā yí 阿姨
دایی/عمو
shū shu 叔叔
زن
qī zi 妻子
شوهر
zhàng fu 丈夫