درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
jì mŭ 继母
ناپدری
jì fù 继父
ناخواهری
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
نابرادری
yì fù xiōng dì 异父兄弟
پدر شوهر/پدرزن
yuè fù 岳父
مادر شوهر/مادر زن
yuè mŭ 岳母
او چه کسی است؟
tā shì shéi 她是谁?