درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
rén 人
مادر
mŭ qīn 母亲
پدر
fù qīn 父亲
برادر
xiōng dì 兄弟
خواهر
jiĕ mèi 姐妹
پسر
ér zi 儿子
دختر
nǚ ér 女儿
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
zhí zi 侄子
دختر برادر یا خواهر و غیره
zhí nǚ 侄女
پدر بزرگ
yé ye 爷爷
مادر بزرگ
năi nai 奶奶