درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
yī bǎi 一百
200
èr bǎi 二百
300
sān bǎi 三百
400
sì bǎi 四百
500
wŭ bǎi 五百
600
liù bǎi 六百
700
qī bǎi 七百
800
bā bǎi 八百
900
jiŭ bǎi 九百
1000
yī qiān 一千