درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
من درک نمی کنم
wŏ bù míng bái 我不明白
آیا شما درک می کنید؟
nĭ míng bai mā 你明白吗?
حتماً
dāng rán 当然
تکرار، لطفا
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
دوباره
zài yī cì 再一次
کلمه به کلمه
zhú zì de 逐字的
به آرامی
màn yī diăn 慢一点
شما چطور می گویید؟
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
به چه معنی است؟
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
شما چه گفتید؟
nĭ shuō shén me 你说什么?
آیا شما سوال دارید؟
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?