فارسی چینی درس 2 واژگان

چینی :: درس 2. شروع: من کمی صحبت می کنم

loading

واژگان :: چینی فارسی

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
بله، یک کمی
shì 是
بله
bù shì 不是
خیر
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
از ملاقات شما خوشبختم
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
خوشحالم تو رو می ببینم
xiān sheng 先生
آقای
nǚ shì 女士
خانم
xiăo jiè 小姐
خانم