درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

چینی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
بله، یک کمی
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
بله
shì 是
خیر
bù shì 不是
از ملاقات شما خوشبختم
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
خوشحالم تو رو می ببینم
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
آقای
xiān sheng 先生
خانم
nǚ shì 女士
خانم
xiăo jiè 小姐