فارسی انگلیسی درس 109 واژگان

انگلیسی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Guest book
کتاب مهمان
Shopping cart
سبد خرید
Newsgroup
گروه خبری
Subscribe
اشتراک در
Outgoing messages
پیام های خروجی
Encrypted mail
پست الکترونیکی رمز دار
Sent box
پیامهای ارسال شده
Deleted messages
پیامهای حذف شده
Inbox
صندوق وارده
Outbox
صندوق خارجه