درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Guest book
سبد خرید
Shopping cart
گروه خبری
Newsgroup
اشتراک در
Subscribe
پیام های خروجی
Outgoing messages
پست الکترونیکی رمز دار
Encrypted mail
پیامهای ارسال شده
Sent box
پیامهای حذف شده
Deleted messages
صندوق وارده
Inbox
صندوق خارجه
Outbox