فارسی انگلیسی درس 108 واژگان

انگلیسی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Word wrap
بسته بندی کردن کلمه
Cyberspace
فضای مجازی
Email address
آدرس پست الکترونیکی
Address book
کتاب آدرس
Recipient
گیرنده
Spam
هرزنامه (اسپم)
Reply to all
پاسخ به همه
Attached files
فایل های پیوست شده
Attach
ضمیمه کردن
Message headings
سرفصل پیام
Subject
موضوع