فارسی انگلیسی درس 105 واژگان

انگلیسی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Back
پشت
Forward
جلو
Save
ذخیره
Surf (web)
گشت و گذار (وب)
Download
دانلود
Run (execute)
اجرا (اجرا)
Click
کلیک کنید
Drag
کشیدن
Drop
بیاندازید
Updated
به روز شده
Update
به روز
Drop down menu
منوی کشویی
Stop
ایست