فارسی انگلیسی درس 104 واژگان

انگلیسی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Homepage
صفحه خانگی
Upload
بارگذاری
Choose
انتخاب کنید
Folder
پوشه
Toolbar
نوار ابزار
Go back
بازگشت
Bookmark
نشان کردن
At (@)
(@)
Slash (/)
اسلش (/)
Colon (:)
دونقطه (:)

بیشتر انگلیسی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف