فارسی انگلیسی درس 102 واژگان

انگلیسی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Do you have a working permit?
آیا اجازه کار دارید؟
I have a working permit
من اجازه کاردارم
I do not have a working permit
من اجازه کار ندارم
When can you start?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
I pay ten dollars an hour
من ساعتی ده دلار می پردازم
I pay ten Euros an hour
من ساعتی ده یورو می پردازم
I pay ten reals an hour
من ساعتی ده ریل می پردازم
I will pay you per week
من هفتگی به شما می پردازم
Per month
ماهانه
Be here at 8:00 AM
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Work ends at 4:30
کار ساعت 4:30 تمام می شود
You have Saturdays and Sundays off
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
You will wear a uniform
شما اونیفورم می پوشید
You do it like this
اینطوری انجام دهید