درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Do you have a working permit?
من اجازه کاردارم
I have a working permit
من اجازه کار ندارم
I do not have a working permit
چه موقع می توانید شروع کنید؟
When can you start?
من ساعتی ده دلار می پردازم
I pay ten dollars an hour
من ساعتی ده ریل می پردازم
I pay ten reals an hour
من ساعتی ده یورو می پردازم
I pay ten Euros an hour
من هفتگی به شما می پردازم
I will pay you per week
ماهانه
Per month
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Be here at 8:00 AM
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Work ends at 4:30
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
You have Saturdays and Sundays off
شما اونیفورم می پوشید
You will wear a uniform
اینطوری انجام دهید
You do it like this