فارسی انگلیسی درس 101 واژگان

انگلیسی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I am looking for a job
من دنبار کار هستم
May I see your resume?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Here is my resume
بفرمایید این رزومه من است
Are there references I can contact?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Here is a list of my references
در اینجا فهرست معرف های من است
How much experience do you have?
چقدر تجربه دارید؟
How long have you been working in this field?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
3 years
3 سال
I am a high school graduate
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
I am a college graduate
من فارغ التحصیل کالج هستم
I am looking for a part time job
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
I would like to work full time
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Do you offer health insurance?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Yes, after six months of working here
بله، پس از شش ماه کار در اینجا