درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
I am looking for a job
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
May I see your resume?
بفرمایید این رزومه من است
Here is my resume
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Are there references I can contact?
در اینجا فهرست معرف های من است
Here is a list of my references
چقدر تجربه دارید؟
How much experience do you have?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
How long have you been working in this field?
3 سال
3 years
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
I am a high school graduate
من فارغ التحصیل کالج هستم
I am a college graduate
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
I am looking for a part time job
من می خواهم تمام وقت کار کنم
I would like to work full time
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Do you offer health insurance?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Yes, after six months of working here