درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Table
سبد کاغذ باطله
Wastepaper basket
صندلی
Chair
بلند گو
Loudspeaker
پرچم
Flag
آیا این میز او است؟
Is this his desk?
پیام
Message
لامپ
Lamp
نور
Light