فارسی انگلیسی درس 99 واژگان

انگلیسی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

I am looking for a stapler
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Thumbtack
با پونز محکم کردن
Pencil
مداد
Book
کتاب
Paper
کاغذ
Notebook
دفتر یادداشت
Slides
اسلاید
Calendar
تقویم
Tape
نوار
I need to find a map
من باید یک نقشه پیدا کنم