فارسی انگلیسی درس 98 واژگان

انگلیسی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Where are the scissors?
قیچی ها کجا هستند؟
Pencil sharpener
مداد تراش
Paperclip
گیره کاغذ
I need a pen
من نیاز به یک قلم دارم
Writing pad
زیردستی برای نوشتن
Ruler
خط کش
Envelope
پاکت
Stamp
تمبر
Glue
چسب
Eraser
پاک کن