فارسی انگلیسی درس 96 واژگان

انگلیسی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Take two pills a day
دو قرص در روز
Are you the nurse?
آیا شما پرستار هستید؟
Is the doctor in?
آیا دکتر هست؟
Are you the nurse (female)?
آیا شما خان پرستار هستید؟
Is it serious?
آیا جدی است؟
I don't know what I have
من نمی دانم بیماری من چیست
I have lost my glasses
من عینکم را گم کرده ام
Can you replace them right away?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Do I need a prescription?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Is there a pharmacy nearby?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
I need something for a cold
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Thank you for your help
با تشکر از شما برای کمک شما
How much do I owe you?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟