درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
Take two pills a day
آیا شما پرستار هستید؟
Are you the nurse?
آیا جدی است؟
Is it serious?
آیا دکتر هست؟
Is the doctor in?
آیا شما خان پرستار هستید؟
Are you the nurse (female)?
من نمی دانم بیماری من چیست
I don't know what I have
من عینکم را گم کرده ام
I have lost my glasses
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Can you replace them right away?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Do I need a prescription?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Is there a pharmacy nearby?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
I need something for a cold
با تشکر از شما برای کمک شما
Thank you for your help
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
How much do I owe you?