فارسی انگلیسی درس 95 واژگان

انگلیسی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Do you have crutches?
آیا عصا دارید؟
Sprain
پیچ خوردن
You broke a bone
استخوان شما شکسته است
I need medicine for the pain
من نیازبه مسکن دارم
I do not have high blood pressure
من فشار خون بالا ندارم
I am pregnant
من باردار هستم
I have a rash
من کهیر زدم
The cut is infected
محل بریدگی عفونت کرده است
Look at this bruise
به این کبودی نگاه کنید
Flu
آنفولانزا
I have a cold
من سرما خورده ام
I have chills
من لرزدارم
Where does it hurt?
کجا درد می کند؟
Everywhere
در همه جا
How long have you felt this way?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
I have felt this way for 3 days
من 3 روز است که این احساس را دارم
Are you taking any medication?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Yes, for my heart
بله، برای قلبم